Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Kiss Adél Erzsébet egyéni vállalkozó által szervezett képzésekben való részvételre

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra:

 

Képzésszervező: jelenti az alábbi céget:

Cégnév: Kiss Adél Erzsébet egyéni vállalkozó bejegyezve 24060693 nyilvántartási szám alatt

Székhely: 2016 Leányfalu Mogyorós utca 5.

Adószám: 60870067-2-33

Képviseli: Kiss Adél Erzsébet

E-mail cím: hello@lehetech.hu

Telefon: 0630 2723216

Kurzus:  Képzésszervező által kidolgozott tanmenet szerint megszervezett és lebonyolított iskolarendszeren kívüli oktatás, online formában is.

Kurzusszint: a Képzésszervező által a kurzust oktató tanár által felmért tudásszint 

Workshop: Képzésszervező által kidolgozott tanmenet szerint megszervezett és lebonyolított egynapos, félnapos intenzív képzési forma a meghirdetett témában

Matematika vizsgaelőkészítő kurzus:

a.)           
4., 6. 8. osztályos tanulók számára, egy iskolai félév időtartamára szervezett, szeptember hónapban induló és a következő év január hónap közepéig tartó képzés.

b.)          
3. 5., 7. osztályos tanulók számára kettő iskolai félév időtartamra szervezett, február közepétől a következő év január közepéig tartó képzés. A kurzus tartalma:  heti egy alkalommal matematika szakmai felkészítő oktatás, heti egy alkalommal stresszoldó tréning, heti egy alkalommal online feladatkiadás a tesztfeladatok begyakorlására, a matematika felkészítő szakmai órák szakmai anyagát összefoglaló írásbeli egyoldalas handout.

c.)
A középszintű érettségi előtt álló, 12. dikes vagy 4. osztályos középiskolásoknak szervezett, szeptembertől április végéig tartó képzés. A kurzus tartalma heti egy alkalommal matematika szakmai felkészítő oktatás, a kurzus ideje alatt egy online alkalommal stresszoldó tréning, heti egy alkalommal online feladatkiadás a tesztfeladatok begyakorlására, a matematika felkészítő szakmai órák szakmai anyagát összefoglaló írásbeli egyoldalas handout.

 

Tábor: az iskolai szünetekben szervezett több napos időtartamban, munkanapokon 9-12 óra és 13-16 óra közötti időszakra szervezett, napközis foglalkozás, a meghirdetett témában kombinálva outdoor programmal. A délelőtti foglalkozásokon digitális készségfejlesztő szakmai munka zajlik, melyet az adott téma szakértője vagy szaktanár vezet. Délután közösségben végzett, szabadtéren zajló együttműködés-fejlesztő foglalkozások vannak és rekreáció. A táborozás időszakában a folyamatos gyermekfelügyelet megoldott. A táborban részt vevőknek napi háromszori étkezés biztosított, melyből egy meleg étel.

 

Outdoor program: a tábor vagy a kurzus díjába belefoglalt költségű közösségben végzett, szabadtéren zajló, soft skill-fejlesztő program,  különös tekintettel az együttműködés-fejlesztésre, melynek helyszíne a kurzus, illetve a nyári tábor kezdetekor megadott külső helyszín.

Diák: az a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 6-18 éves kor közötti gyermek vagy 18 év feletti felnőtt, aki a Kurzuson, Workshopon,  táborban, matematika vizsgaelőkészítőn részt vesz.

Törvényes Képviselő: a kiskorú Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában annak gyámja.

Szerződés: a Törvényes Képviselő és a Képzésszervező között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján a Képzésszervező a Diák részére képzést biztosít egy kiválasztott Kurzus, Workshop, tábor, matematika vizsgaelőkészítő kurzus keretében, míg a Törvényes Képviselő a Kurzus, Workshop, tábor,  matematika felvételi előkészítő kurzus keretében annak megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Kurzuson, workshopon, táboron, matematika vizsgaelőkészítőn való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet a Képzésszervező javára.

Kurzus/Matematika vizsgaelőkészítő díja: a Képzésszervező részére, egy adott Kurzusban való részvételért fizetendő díj.

Workshop díja: a Képzésszervező részére egy adott workshopban való részvételért fizetendő díj.

Tábor díja: a Képzésszervező részére egy adott  táborban való részvételért fizetendő díj.

A Képzésszervező vállalja, hogy Diákok részére Kurzusokat/Workshopokat/Táborokat/ matematika vizsgaelőkészítő kurzust szervez és bonyolít a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, a Kurzus/Workshop/táborok/matematika vizsga előkészítő kurzus díjának megfizetése ellenében.

Helyszín, időpont, program

 1. Az egyes Kurzusok/Workshopok/ táborok/matematika vizsgaelőkészítő kurzus pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, a Képzésszervező által az egyes Kurzusokban/Workshopokban/táborokban/matematika vizsgaelőkészítő kurzuson nyújtott szolgáltatások és a Kurzus/Workshop/ tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díja a lehetech.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Kurzust/Workshopot/ tábort/matematika vizsgaelőkészítő kurzust a Képzésszervező szervezi a Kurzus/Workshop/ tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Kurzus/Workshop/ tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus helyszíne, elérhetőségei a lehetech.hu honlapon kerülnek feltüntetésre.

Szerződés létrejötte

 1. A Kurzusban/Workshopban/táborban/matematika vizsgaelőkészítő kurzuson való részvételre a Szerződés a Képzésszervező és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.


Jelentkezés

A Kurzusban/Workshopban/táborban/matematika felvételi előkészítő kurzuson való részvételre jelentkezni a lehetech.hu honlapon elérhető Jelentkezési Adatlap elektronikus kitöltésével lehet. Jelentkezni a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus meghirdetését követően a létszámkeret betöltéséig, legkésőbb a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus kezdő napját megelőző 7 naptári nappal lehet. Jelentkezési Adatlapot cselekvőképtelen Diák esetében a Törvényes Képviselő köteles kitölteni, míg korlátozottan cselekvőképes Diák esetében a Diák és Törvényes Képviselője együttesen köteles kitölteni. Cselekvőképtelen az a Diák, aki a Jelentkezési Adatlap kitöltésekor nem töltötte be a 14. (tizennegyedik) életévét, míg korlátozottan cselekvőképes Diák az, aki a Jelentkezési Lap kitöltésekor a 14. (tizennegyedik) életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. A Képzésszervező cselekvőképtelen Diák esetében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő önálló, míg korlátozottan cselekvőképes Diák esetében a Diák és Törvényes Képviselője együttes nyilatkozatának tekinti a Szerződés megkötése érdekében. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Diák Törvényes Képviselője, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetében, maga a Diák is feltétlen felelősséget vállal.

A Képzésszervező a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatása a lehetech.hu weboldalon érhető el.

Jelentkezés elküldése

 1. A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikus úton megküldi a Képzésszervezőnek a Jelentkezési Adatlap „Küldés” gombjára kattintással. A „Küldés” gombra kattintással a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési Adatlap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megküldés előtt a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Képzésszervező Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és annak elfogadásáról a megfelelő helyre klikkelve nyilatkozni. A Jelentkezési Adatlap elküldését megelőzően a Jelentkezési Adatlap tartalma ellenőrizhető és javítható.

   

Jelentkezés visszaigazolása

 1. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Képzésszervező a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy a Képzésszervező és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött. Azonban a Képzésszervező fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailben írt egyes feltételek módosulhatnak, így különösen az, hogy a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus mely napokon kerül megtartásra, illetve a díj tekintetében mely kedvezmények érvényesíthetők.


Jogviszony létrejötte

 1. A Szerződés a Képzésszervező és a Törvényes Képviselő között az 5. pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve magyar. A Szerződés visszakereshető a Képzésszervező ügyféladatbázisában.


Adatkezelés

 1. A Jelentkezési Adatlap kitöltésével és a Képzésszervező részére történő elektronikus úton való megküldésével (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén a Diák is, tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata a Képzésszervező részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá A Jelentkezési Adatlapon megadott személyes adatok törlését a hello@lehetech.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti a Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetében maga a Diák is.


Video-, kép- és hangfelvételek

 1. A Képzésszervező tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy a Kurzuson/Workshopon/táborban/matematika vizsgaelőkészítő kurzuson, annak során, idején – akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon – video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultja a Képzésszervező. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Kurzus/Workshop/tábor/vizsgaelőkészítő  kurzus hangulatát, az ott folyó oktatást és a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a lehetech.hu honlapon, a közösségi média felületein (pl. Facebook, Instagram), továbbá sajtóban, prezentációban és bemutatókon. A Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén maga a Diák is, a Jelentkezési Adatlap kitöltésével és annak a Képzésszervező részére való megküldésével (lásd.: 4. pont) hozzájárul ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek a fent meghatározott jogi személyek részéről, az ugyanott meghatározott célból és körben, korlátlan időtartamban felhasználásra kerüljenek, mely felhasználásokért ellenértékre nem tartanak igényt. A Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén maga a Diák is bármikor, a hello@lehetech.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti azt, hogy a Diákról készült Felvételek ne – vagy korlátozottan kerüljenek felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre.


A Kurzus díja

Meghirdetés
9.1. A Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díja a lehetech.hu honlapon kerül meghirdetésre, azonban a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Kedvezmény
9.2. A Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díjából a Képzésszervező a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezettek szerint kedvezményt biztosíthat.

9.3. A Törvényes Képviselő a Kurzusdíjjal/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díjában érvényesíthető kedvezménnyel kapcsolatos észrevételét a Képzésszervező részére hello@lehetech.hu címre küldött elektronikus üzenettel jelezheti. Ha a Törvényes Képviselő a Kurzus/Workshop/tábor /matematika vizsga előkészítő kurzus Díj befizetésétől számított 8 napon belül a Kurzus/Workshop/ tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díja tekintetében kifogást nem tesz, úgy a módosított Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díját a Törvényes Képviselő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Kifogás esetén a kifogást a Képzésszervező megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díját a kifogásnak megfelelően állapítja meg. A kifogás részben vagy egészben való megalapozatlansága esetén a Felek kötelesek egyeztetni egymással. Amennyiben a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díja tekintetében az egyeztetés első napját követő 8 napon belül nem jön létre megegyezés a Felek között, úgy a Szerződés az egyeztetés első napját követő 9. (kilencedik) napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

Díj
9.4. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Kurzus díja a Kurzus/matematika vizsgaelőkészítő kurzus egy naptári hónapjára kerül megállapításra függetlenül attól, hogy adott naptári hónapban mennyi óra kerül megtartásra. Amennyiben a Kurzus/matematika vizsgaelőkészítő kurzus egy adott naptári hónap egy részében kerül csak megtartásra a Kurzus/matematika vizsgaelőkészítő kurzus Tanévének kezdő vagy befejező időpontja miatt (továbbiakban: Törthónap), úgy az adott naptári hónapra a Kurzus díja olyan arányban csökken, ahogy a Törthónap és az adott naptári hónap napjai egymáshoz aránylanak (továbbiakban: Törthónapra járó Kurzus díj). A Kurzus díja a Kurzus minden egyes naptári hónapjára jár a Képzésszervező részére.

Hiányzás
9.5. A Kurzus/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díját abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére a Képzésszervező a Kurzus tananyaga pótlására megfelelő időt biztosít.

Törthónapos díj
9.6. Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Kurzus díja a Kurzus során minden naptári hónap 10. (tizedik) napjáig előre esedékes. A Kurzus díjáról a Képzésszervező minden naptári hónap első napjáig elektronikus számlát küld a Törvényes képviselő e-mailcímére. A Törthónapra járó Kurzus díja a Törthónap 25. (huszonötödik) napjáig esedékes. A Törthónapra járó Kurzus díját a Képzésszervező jogosult a Törthónapot követő vagy az azt megelőző teljes naptári hónapra járó Kurzus díjjal részben vagy egészben együtt számlázni, mely esetben a számla a hónap 10. (tizedik) napjáig esedékes. Valamennyi számviteli bizonylat elektronikus megjelenési formában kerül kiállításra. Az elektronikus megjelenési formában kiállított számla és egyéb bizonylat a Jelentkezési Adatlapon a törvényes képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként kerül elektronikusan megküldésre.

Fizetés módja
9.7. Valamennyi fizetést a számlán megjelölt bankszámlára utalással vagy a bankszámlára való befizetéssel kell teljesíteni. A fizetés közlemény rovatába fel kell tüntetni a Diák pontos nevét, azonosítóját és a számla sorszámát. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést a Képzésszervező nemteljesítettnek tekinti.

Tananyag

9.8. A Diákok a kurzusokon a Képzésszervező által összeállított Tananyagot sajátítják el. A Tananyag a Képzésszervező által a Kurzusokon/Workshopokon/ táborban/matematika vizsgaelőkészítő kurzuson a Diákok részére átadott tudás, szakismeret, tapasztalat. A Tananyag a Képzésszervező tulajdonát képezi. Tilos a Tananyagot  bármely módon – különösen az interneten – hozzáférhetővé tenni harmadik személyek számára, továbbá lemásolni, megosztani.

9.9. A Képzésszervező a Tananyagot elektronikus vagy papíralapon formában módon adja át a Diák részére, a Kurzus/Workshop/tábor /matematika vizsgaelőkészítő kurzus időtartama alatt megtartott órákon.

Módosítás az Általános Szerződési Feltételekben

10. A Kurzussal/Workshoppal/táborral/matematika vizsgaelőkészítő kurzussal kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Képzésszervező a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus kezdő napját megelőzően. A Képzésszervező a Diákot a Kurzusra/Workshopra/ táborba/matematika felvételi előkészítő kurzusra való jelentkezéskor regisztrálja.

 1. A Képzésszervező tanulást segítő keretrendszert biztosít a Diák számára, amelyhez felhasználónevet és jelszót biztosít. A Törvényes Képviselő a jelentkezéskor köteles elfogadni a Kurzus helyszínén érvényes hálózati és géptermi rendet.


A Diák speciális bánásmódjával kapcsolatos tájékoztatás

 1. A Diák a Kurzus/Workshop/tábor /matematika vizsgaelőkészítő kurzus ideje alatt a Képzésszervező felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési Adatlapon köteles tájékoztatni a Képzésszervezőt a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák:
 • rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;
 • valamely gyógyszerre, ételre, italra vagy más anyagra, állatra stb. érzékeny vagy allergiás;
 • bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;
 • szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd;
 • a Kurzus/Workshop/tábor / matematika felvételi előkészítő kurzus valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.

A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős.

 1. A Képzésszervező és a képviseletében eljáró munkatársak a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszik a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. A Képzésszervező és a képviseletében eljáró oktatók a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Kurzus/Workshop/tábor /matematika vizsga előkészítő kurzus magas színvonalon történő megszervezésért és lebonyolításért.


Kurzus/Workshop/Tábor/Matematika vizsgaelőkészítő időpontja

 1. A Kurzus/Matematika vizsgaelőkészítő kurzus tanórái általában hetente egyszer, 16:00-17:30 között kerülnek megtartásra vagy online módon vagy tanteremben. Ez utóbbi esetben, ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus tanítási alkalmát önállóan hagyhatja el a Kurzus/Workshop/tábor/matematika felvételi vizsgaelőkészítő kurzus tanítási alkalmának befejezését követően. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Kurzus/Workshop/tábor /matematika vizsgaelőkészítő kurzus tanítási alkalmának befejezését követően. Ez utóbbi esetben a Képzésszervező – a Diák biztonsága érdekében – a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.


Elmulasztott óra pótlása

 1. Amennyiben a Diák a Kurzus valamely tanítási alkalmát valamely okból elmulasztja, úgy a mulasztott tanóra tananyagának pótlására a Képzésszervező pótlást biztosít, melynek feltételeit a 10. pont szerinti tájékoztatóban közli. A pótlásról minden esetben a Képzésszervező egyeztet a Diák Törvényes Képviselőjével.


Felelősségvállalás

 1. A Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus helyszínén, a tanítási alkalmon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Képzésszervező felelősséget nem vállal.

 

Részvétel

 1. A Diák és a Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus tanítási alkalmain.

 

Géptermi rend betartása

 1. A Törvényes Képviselő az elektronikus jelentkezéskor elfogadja a Képzésszervező által előírt géptermi rend utasításait és felelős azért, hogy a Diák a Kurzus/Workshop tantermi tanításai alkalmain ezt betartsa.

 
A Szerződés időtartama és felmondása

19.1. A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg – a Kurzus/Workshop/tábor / matematika vizsga előkészítő kurzus befejezéséig tart. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása). A Kurzus/tábor/matematika felvételi előkészítő kurzus kezdő napja és befejező napja nem módosítható, így a Törvényes Képviselő nem kérheti, hogy a Képzésszervező a Szerződés szerinti szolgáltatását a Kurzus/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus kezdő napját megelőzően kezdje meg.

19.2. A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Kurzus/Matematika vizsgaelőkészítő kurzus során, indokolás nélkül, a Kurzus valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával megszűnik. 

19.3. A Kurzus díjának egy összegben történő megfizetése esetén a Diák a díjnak a Felmondás naptári hónapja utáni időszakra számított, a megadott kedvezménnyel csökkentett részének visszatérítésére jogosult.

19.4. A Képzésszervező jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Kurzus/Workshop/Matematika vizsgaelőkészítő kurzus megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Képzésszervező kizárólag a már befizetett Kurzus díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

19.5. A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Tábor során, indokolás nélkül,  mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének másnapjával megszűnik. A felmondás ellenére a megszervezett tábor díj a Képzésszervezőt megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondást követően a nyári tábor programjain részben vagy egészben részt vett-e.

19.6. A Szerződés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha valamely esedékessé vált Kurzus/Matematika vizsgaelőkészítő kurzus díj a számlában megállapított fizetési időpont szerinti naptári hónap utolsó napjáig nem kerül kiegyenlítésre vagy a fizetés nemteljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az adott naptári hónap utolsó napján.

19.7. A Képzésszervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Diák

 • (a) más Diákot, tanárt kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz;
 • (b) a Kurzus/Workshop/tábor /matematika vizsgaelőkészítő kurzus rendjét háromszori figyelmeztetést követően is vagy súlyosan megsérti;
 • (c) szándékosan kárt okoz.

Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Kurzus/Workshop/tábor / matematika vizsgaelőkészítő kurzus órájáról haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Képzésszervező a már kifizetett Kurzus/Workshop/tábor/matematika vizsgaelőkészítő kurzus díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.

Díj visszatérítés

 1. Amennyiben a Képzésszervező a befizetett Kurzus/Workshop/Tábor/Matematika vizsgaelőkészítő kurzus  díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt a Törvényes Képviselő által megadott bankszámla-számra elutalja. A visszafizetendő Kurzus/Workshop/Tábor/Matematika vizsgaelőkészítő kurzus díjba a Képzésszervező esetleges igénye beszámítható.


Károkozás, kártérítés

21.1. A Diák Törvényes Képviselője az elektronikus Jelentkezési Adatlap Képzésszervező részére való elektronikus megküldésével (lásd.: 4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák Kurzuson/Workshopon/táborban/matematika vizsgaelőkészítő kurzuson való részvétele során akár tanóra alatt, akár azon kívül tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni, feltéve, hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben a Képzésszervezőnek a Diák felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartásával. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, a Képzésszervező, más Diák vagy bármely más harmadik személy oldalán bekövetkezett kárra.

21.2. A Diák károkozó magatartása esetén – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – a Képzésszervező a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt a Képzésszervező – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselői is aláírhat.

21.3. A Képzésszervező kizárólag azért felelős, hogy a Kurzust/Workshopot/tábort/matematika vizsga előkészítő kurzust a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési Adatlapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben a Képzésszervező valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére.

Nyilatkozatok

22.1. A Képzésszervező a jelentkezéskor közli, illetve hozzáférhetővé teszi a honlapon a Diák, illetve a Törvényes Képviselője számára az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatóját, a Gépterem használati rendjét és azt a nyilatkozatot, melyben a Diák, illetve a Törvényes Képviselője kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Képzésszervező által összeállított tananyagot nem adja tovább, nem másolja, nem többszörözi („Nyilatkozat”).

22.2. A Diák, illetve a Törvényes Képviselője az online jelentkezés alkalmával (4. pont) kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatót, a Gépterem használati rendjét, és a „Nyilatkozatot” elolvasta, és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Kelt: Budapest, 2019. 09.09

 1. sz. melléklet

A Képzésszervező az alábbi kedvezmény típusokat határozza meg, melyeket biztosítja a Diákok számára

 

Testvérkedvezmény: 5%-os kedvezményre jogosult a Kurzus teljes díjából az a Diák, akinek testvére is regisztrált ugyanazon időszakban meghirdetett valamely Kurzusra. A regisztrációkor meg kell adni a Kurzusra jelentkező testvér nevét. Testvéreknek minősülnek azok a Diákok, akiknek egymással közös háztartásban élnek lakcímkártyájukba bejegyzett állandó lakcímük szerint. A kedvezményt a Kurzus indulása  előtt, a számla elküldésekor érvényesítjük.

 

Kapcsolat

Kérdésed van? Írj nekünk! Néhány órán belül válaszolunk.