Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

NeuTalent Informatikai Kft. által szervezett Kurzusban való részvételre

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra:

 

Képzésszervező: jelenti az alábbi céget:

Cégnév: NeuTalent Informatikai Kft. (röviden: NeuTalent Kft.) bejegyezve cégjegyzékszám alatt: 13-09-201545

Székhely: 2016 Leányfalu Mogyorós utca 5.

Adószám: 27056516-2-13

Képviseli: Kiss Adél Erzsébet, Menyhárt Erika, Szloboda Evelin ügyvezetők

E-mail cím: hello@lehetech.hu

Telefon: +3630/15-75-004

Kurzus:  a NeuTalent Kft. által kidolgozott tanmenet szerint megszervezett és lebonyolított iskolarendszeren kívüli oktatás.

Kurzusszint: a Képzésszervező által weboldalon elhelyezett elektronikus teszt alapján felmért tudásszint

Workshop: egynapos, félnapos intenzív képzési forma a meghirdetett témában

Nyári tábor: egy vagy kéthetes időtartamban munkanapokra 9-12 és 13-16 óra közötti időszakra szervezett foglalkozás a meghirdetett témában, kombinálva outdoor foglalkozásokkal.

Outdoor program: a nyári tábor, vagy a kurzus díjába belefoglalt költségű közösségépítő, softskill-fejlesztő program, melynek helyszíne a kurzus illetve a nyári tábor kezdetekor megadott külső helyszín.

Diák: az a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 6-18 éves kor közötti gyermek, vagy 18 év feletti felnőtt, aki a Kurzuson, workshopon, nyári táboron részt vesz.

Törvényes Képviselő: a kiskorú Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában annak gyámja.

Szerződés: a Törvényes Képviselő és a Képzésszervező között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján a Képzésszervező a Diák részére képzést biztosít egy kiválasztott Kurzus, workshop, nyári tábor keretében, míg a Törvényes Képviselő a Kurzus, workshop, nyári tábor megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Kurzuson, workshopon, nyári táboron való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet a Képzésszervező javára.

Kurzus díja: a Képzésszervező részére, egy adott Kurzusban való részvételért fizetendő díj.

Workshop díja: a Képzésszervező részére egy adott workshopban való részvételért fizetendő díj.

Nyári tábor díja: a Képzésszervező részére egy adott nyári táborban való részvételért fizetendő díj.

A Képzésszervező vállalja, hogy Diákok részére Kurzusokat/Workshopokat/Nyári táborokat szervez és bonyolít a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, a Kurzus/Workshop/Nyári táborok díjának megfizetése ellenében.

Helyszín, időpont, program

 1. Az egyes Kurzusok/Workshopok/Nyári táborok pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, a Képzésszervező által az egyes Kurzusokban/Workshopokban/Nyári táborokban nyújtott szolgáltatások és a Kurzus/Workshop/Nyári tábor díja a lehetech.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Kurzust/Workshopot/Nyári tábort a Képzésszervező szervezi a Kurzus/Workshop/Nyári tábor helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Kurzus/Workshop/Nyári tábor helyszíne, elérhetőségei a lehetech.hu honlapon kerülnek feltüntetésre.

Szerződés létrejötte

 1. A Kurzusban/Workshopban/Nyári táborban való részvételre a Szerződés a Képzésszervező és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.

Tudásszint-felmérés, jelentkezés

 1. A Diák tudásszintjét elektronikus kérdőív kitöltésével felméri az elektronikus jelentkezést megelőzően, amely alapján a Képzésszervező Kurzusszintet javasol a jelentkező Diáknak.

A felmért tudásszintnek megfelelő Kurzusban/Workshopban/Nyári táborban való részvételre jelentkezni lehetech.hu honlapon elérhető Jelentkezési Adatlap elektronikus kitöltésével lehet. Jelentkezni a Kurzus/Workshop/Nyári tábor meghirdetését követően a létszámkeret betöltéséig, legkésőbb a Kurzus/Workshop/Nyári tábor kezdő napját megelőző 48 óráig lehet. Jelentkezési Adatlapot cselekvőképtelen Diák esetében a Törvényes Képviselő köteles kitölteni, míg korlátozottan cselekvőképes Diák esetében a Diák és Törvényes Képviselője együttesen köteles kitölteni. Cselekvőképtelen az a Diák, aki a Jelentkezési Adatlap kitöltésekor nem töltötte be a 14. (tizennegyedik) életévét, míg korlátozottan cselekvőképes Diák az, aki a Jelentkezési Lap kitöltésekor a 14. (tizennegyedik) életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. A Képzésszervező cselekvőképtelen Diák esetében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő önálló, míg korlátozottan cselekvőképes Diák esetében a Diák és Törvényes Képviselője együttes nyilatkozatának tekinti a Szerződés megkötése érdekében. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Diák Törvényes Képviselője, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetében, maga a Diák is feltétlen felelősséget vállal.
A Képzésszervező a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatása a lehetech.hu weboldalon érhető el.

Jelentkezés elküldése

 1. A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikus úton megküldi a Képzésszervezőnek a Jelentkezési Adatlap „Küldés” gombjára kattintással. A „Küldés” gombra kattintással a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési Adatlap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megküldés előtt a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Képzésszervező Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és annak elfogadásáról a megfelelő helyre klikkelve nyilatkozni. A Jelentkezési Adatlap elküldését megelőzően a Jelentkezési Adatlap tartalma ellenőrizhető és javítható.

Jelentkezés visszaigazolása

 1. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Képzésszervező a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy a Képzésszervező és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött. Azonban a Képzésszervező fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailben írt egyes feltételek módosulhatnak, így különösen az, hogy a Kurzus/Workshop/Nyári tábor mely napokon kerül megtartásra, illetve a díj tekintetében mely kedvezmények érvényesíthetők.

Jogviszony létrejötte

 1. A Szerződés a Képzésszervező és a Törvényes Képviselő között az 5. pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve magyar. A Szerződés visszakereshető a Képzésszervező ügyféladatbázisában.

Adatkezelés

 1. A Jelentkezési Adatlap kitöltésével és a Képzésszervező részére történő elektronikus úton való megküldésével (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén a Diák is, tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata

(a) a Képzésszervező részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá

A Jelentkezési Adatlapon megadott személyes adatok törlését a hello@lehetech.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti a Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetében maga a Diák is.

Video-, kép- és hangfelvételek

 1. A Képzésszervező tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy a Kurzuson/Workshopon/Nyári táborban, annak során, idején – akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon – video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultja a Képzésszervező. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Kurzus/Workshop/Nyári tábor hangulatát, az ott folyó oktatást és a Kurzus/Workshop/Nyári tábor eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a lehetech.hu honlapon, a youtube felületén és a közösségi média felületein (pl. Facebook, Instagram) továbbá sajtóban, prezentációban és bemutatókon. A Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén maga a Diák is, a Jelentkezési Adatlap kitöltésével és annak a Képzésszervező részére való megküldésével (lásd.: 4. pont) hozzájárul ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek a fent meghatározott jogi személyek részéről, az ugyanott meghatározott célból és körben, korlátlan időtartamban felhasználásra kerüljenek, mely felhasználásokért ellenértékre nem tartanak igényt. A Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén maga a Diák is bármikor, a hello@lehetech.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti azt, hogy a Diákról készült Felvételek ne – vagy korlátozottan kerüljenek felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre.

A Kurzus díja

Meghirdetés
9.1. A Kurzus/Workshop/Nyári tábor díja a lehetech.hu honlapon kerül meghirdetésre, azonban a Kurzus/Workshp/Nyári tábor díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Kedvezmény
9.2. A Kurzus/Workshop/Nyári tábor díjából a Képzésszervező a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezettek szerint kedvezményt biztosíthat.

9.3. A Törvényes Képviselő a Kurzusdíjjal/Workshop/Nyári tábor szemben érvényesíthető kedvezménnyel kapcsolatos észrevételét a Képzésszervező részére hello@lehetech.hu címre küldött elektronikus üzenettel jelezheti. Ha a Törvényes Képviselő a Kurzusdíj/Workshop/Nyári tábor befizetésétől számított 8 napon belül a Kurzus/Workshop/Nyári tábor díja tekintetében kifogást nem tesz, úgy a módosított Kurzus/Workshop/Nyári tábor díját a Törvényes Képviselő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Kifogás esetén a kifogást a Képzésszervező megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén a Kurzus/Workshop/Nyári tábor díját a kifogásnak megfelelően állapítja meg. A kifogás részben vagy egészben való megalapozatlansága esetén a Felek kötelesek egyeztetni egymással. Amennyiben a Kurzus/Workshop/Nyári tábor díja tekintetében az egyeztetés első napját követő 8 napon belül nem jön létre megegyezés a Felek között, úgy a Szerződés az egyeztetés első napját követő 9. (kilencedik) napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

Díj
9.4. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Kurzus díja a Kurzus egy naptári hónapjára kerül megállapításra függetlenül attól, hogy adott naptári hónapban mennyi óra kerül megtartásra. Amennyiben a Kurzus egy adott naptári hónap egy részében kerül csak megtartásra a Kurzus Tanévének kezdő vagy befejező időpontja miatt (továbbiakban: Törthónap), úgy az adott naptári hónapra a Kurzus díja olyan arányban csökken, ahogy a Törthónap és az adott naptári hónap napjai egymáshoz aránylanak (továbbiakban: Törthónapra járó Kurzus díj). A Kurzus díja a Kurzus minden egyes naptári hónapjára jár a Képzésszervező részére.

Hiányzás
9.5. A Kurzus díját abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére a Képzésszervező a Kurzus tananyaga pótlására megfelelő időt biztosít.

Törthónapos díj
9.6. Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Kurzus díja a Kurzus során minden naptári hónap 10. (tizedik) napjáig előre esedékes. A Kurzus díjáról a Képzésszervező minden naptári hónap első napjáig elektronikus számlát küld a Törvényes képviselő e-mailcímére. A Törthónapra járó Kurzus díja a Törthónap 25. (huszonötödik) napjáig esedékes. A Törthónapra járó Kurzus díját a Képzésszervező jogosult a Törthónapot követő vagy az azt megelőző teljes naptári hónapra járó Kurzus díjjal részben vagy egészben együtt számlázni, mely esetben a számla a hónap 10. (tizedik) napjáig esedékes. Valamennyi számviteli bizonylat elektronikus megjelenési formában kerül kiállításra. Az elektronikus megjelenési formában kiállított számla és egyéb bizonylat a Jelentkezési Adatlapon a törvényes képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként kerül elektronikusan megküldésre.

Fizetés módja
9.7. Valamennyi fizetést a számlán megjelölt bankszámlára utalással vagy a bankszámlára való befizetéssel kell teljesíteni. A fizetés közlemény rovatába fel kell tüntetni a Diák pontos nevét, azonosítóját és a számla sorszámát. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést a Képzésszervező nemteljesítettnek tekinti.

Tananyag

9.8. A Diákok a kurzusokon a Képzésszervező által összeállított Tananyagot sajátítják el. A Tananyag a Képzésszervező által a Kurzusokon/Workshopokon/Nyári táborban a Diákok részére átadott tudás, szakismeret, tapasztalat. A Tananyag a Képzésszervező tulajdonát képezi. Tilos a Tananyagot  bármely módon – különösen az interneten – hozzáférhetővé tenni harmadik személyek számára, továbbá lemásolni, megosztani.

9.9. A Képzésszervező a Tananyagot elektronikus formában módon adja át a Diák részére, a Kurzus/Workshop/Nyári tábor időtartama alatt megtartott tanórákon.

Módosítás az Általános Szerződési Feltételekben
10.
A Kurzussal/Workshoppal/Nyári táborral kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Képzésszervező a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Kurzus/Workshop/Nyári tábor kezdő napját megelőzően. A Képzésszervező a Diákot a Kurzusra/Workshopra/Nyári táborba való jelentkezéskor regisztrálja.

 1. A Képzésszervező tanulást segítő keretrendszert biztosít a Diák számára, amelyhez felhasználónevet és jelszót biztosít. A Törvényes Képviselő a jelentkezéskor köteles elfogadni a Kurzus/Workshop/Nyári tábor helyszínén érvényes hálózati és géptermi rendet.

A Diák speciális bánásmódjával kapcsolatos tájékoztatás

 1. A Diák a Kurzus/Workshop/Nyári tábor ideje alatt a Képzésszervező felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési Adatlapon köteles tájékoztatni a Képzésszervezőt a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák:

– rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;

– valamely gyógyszerre, ételre, italra vagy más anyagra, állatra stb. érzékeny vagy allergiás;

– bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;

– szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd;

– a Kurzus/Workshop/Nyári tábor valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.

A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős.

 1. A Képzésszervező és a képviseletében eljáró munkatársak a Kurzus/Workshop/Nyári tábor ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszik a Kurzus/Workshop/Nyári tábor biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. A Képzésszervező és a képviseletében eljáró oktatók a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Kurzus/Workshop/Nyári tábor magas színvonalon történő megszervezésért és lebonyolításért.

Kurzus időpontja

 1. A Kurzus tanórái általában hétköznap várhatóan 16:00-17:30 között kerülnek megtartásra. Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Kurzus/Workshop/Nyári tábor tanóráját önállóan hagyhatja el a Kurzus/Workshop/Nyári tábor tanórájának befejezését követően. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Kurzus/Workshop/Nyári tábor tanórájának befejezését követően. Ez utóbbi esetben a Képzésszervező – a Diák biztonsága érdekében – a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.

Elmulasztott óra pótlása

 1. Amennyiben a Diák a Kurzus valamely tanóráját valamely okból elmulasztja, úgy a mulasztott tanóra tananyagának pótlására a Képzésszervező pótlást biztosít, melynek feltételeit a 10. pont szerinti tájékoztatóban közli. A pótlásról minden esetben a Képzésszervező egyeztet a Diák Törvényes Képviselőjével.

Felelősségvállalás

 1. A Kurzus/Workshop/Nyári tábor helyszínén, a tanórákon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Képzésszervező felelősséget nem vállal.

 

Részvétel

 1. A Diák és a Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Kurzus/Workshop/Nyári tábor tanóráin.

 

Géptermi rend betartása

 1. A Törvényes Képviselő az elektronikus jelentkezéskor elfogadja a Képzésszervező által előírt géptermi rend utasításait és felelős azért, hogy a Diák a Kurzus/Workshop/Nyári tábor tanóráin ezt betartsa.

 A Szerződés időtartama és felmondása

19.1. A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg – a Kurzus/Workshop/Nyári tábor befejezéséig tart. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása). A Kurzus/Nyári tábor kezdő napja és befejező napja nem módosítható, így a Törvényes Képviselő nem kérheti, hogy a Képzésszervező a Szerződés szerinti szolgáltatását a Kurzus/Nyári tábor kezdő napját megelőzően kezdje meg.

19.2. A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Kurzus során, indokolás nélkül, a Kurzus valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával megszűnik. A felmondás naptári hónapjára járó Kurzus díj a Képzésszervezőt megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondás hónapjában a Kurzus tanóráin részben vagy egészben részt vett-e.

19.3. A Kurzus díjának egy összegben történő megfizetése esetén a Diák a díjnak a Felmondás naptári hónapja utáni időszakra számított, a megadott kedvezménnyel csökkentett részének visszatérítésére jogosult.

19.4. A Képzésszervező jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Kurzus megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Képzésszervező kizárólag a már befizetett Kurzus díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

19.5. A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Nyári tábor során, indokolás nélkül,  mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének másnapjával megszűnik. A felmondás ellenére a megszervezett tábor díj a Képzésszervezőt megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondást követően a nyári tábor programjain részben vagy egészben részt vett-e.

19.6. A Szerződés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha valamely esedékessé vált Kurzus díj a számlában megállapított fizetési időpont szerinti naptári hónap utolsó napjáig nem kerül kiegyenlítésre vagy a fizetés nemteljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az adott naptári hónap utolsó napján.

19.7. A Képzésszervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Diák

 • (a) más Diákot, tanárt kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz;
 • (b) a Kurzus/Workshop/Nyári tábor rendjét háromszori figyelmeztetést követően is vagy súlyosan megsérti;
 • (c) szándékosan kárt okoz.

Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Kurzus/Workshop/Nyári tábor órájáról haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Képzésszervező a már kifizetett Kurzus/Workshop/Nyári tábor díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.

Díj visszatérítés

 1. Amennyiben a Képzésszervező a befizetett Kurzus/Workshop díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt a Törvényes Képviselő által megadott bankszámlaszámra elutalja. A visszafizetendő Kurzus/Workshop díjba a Képzésszervező esetleges igénye beszámítható.

Károkozás, kártérítés

21.1. A Diák Törvényes Képviselője az elektronikus Jelentkezési Adatlap Képzésszervező részére való elektronikus megküldésével (lásd.: 4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák Kurzuson/Workshopon/Nyári táborban való részvétele során akár tanóra alatt, akár azon kívül tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni, feltéve, hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben a Képzésszervezőnek a Diák felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartásával. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, a Képzésszervező, más Diák vagy bármely más harmadik személy oldalán bekövetkezett kárra.

21.2. A Diák károkozó magatartása esetén – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – a Képzésszervező a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt a Képzésszervező – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselői is aláírhat.

21.3. A Képzésszervező kizárólag azért felelős, hogy a Kurzust/Workshopot/Nyári tábort a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési Adatlapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben a Képzésszervező valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére.

Nyilatkozatok

22.1. A Képzésszervező a jelentkezéskor közli, illetve hozzáférhetővé teszi a honlapon a Diák, illetve a Törvényes Képviselője számára az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatóját, a Gépterem használati rendjét és azt a nyilatkozatot, melyben a Diák, illetve a Törvényes Képviselője kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Képzésszervező által összeállított tananyagot nem adja tovább, nem másolja, nem többszörözi („Nyilatkozat”).

22.2. A Diák, illetve a Törvényes Képviselője a jelentkezés alkalmával (4. pont) kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatót, a Gépterem használati rendjét, és a „Nyilatkozatot” elolvasta, és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Kelt: Budapest, 2019. 09.09

 1. sz. melléklet

A Képzésszervező az alábbi kedvezmény típusokat határozza meg, melyeket biztosítja a Diákok számára.

 •  
 1. Egyösszegű befizetés: Ha a Kurzus teljes díja egy összegben kerül kifizetésre, úgy a Kurzus díját a Képzésszervező az alábbi mértékkel csökkenti a Kurzus díj egyösszegű megfizetése esetén a teljes díj 5%-val.
 •  
 1. Visszatérő Diák kedvezmény: Ha a Diák két egymást követő kurzusban Képzésszervező Diákja volt, úgy a kedvezmény mértéke a Kurzus díjának 5%-a;
 •  
 1. Testvérkedvezmény: 5%-os kedvezményre jogosult a Kurzus teljes díjából az a Diák, akinek testvére is regisztrált ugyanazon időszakban meghirdetett valamely Kurzusra. A regisztrációkor meg kell adni a Kurzusra jelentkező testvér nevét. Testvéreknek minősülnek azok a Diákok, akiknek egymással közös háztartásban élnek lakcímkártyájukba bejegyzett állandó lakcímük szerint. A kedvezményt a Kurzus indulása után visszafizetéssel érvényesítjük.
 •  

Az 1-3. pontokban leírt kedvezmények összevonhatók, ami maximum 15%-os kedvezményt jelent a Kurzus teljes díjából egy Diák esetén.

Kapcsolat

Kérdésed van? Írj nekünk! Néhány órán belül válaszolunk.